Tieto internetové stránky používajú cookies. Viac info tu >> Súhlasím
+421 915 494 986
Pon - Pia 7:00 - 15:30
0 Zoznam želaní

Štatút spotrebiteľskej propagačnej súťaže
SÚŤAŽ ERMAAN O LÍSTKY NA ROCKFEST

I.
Úvodné ustanovenia, cieľ súťaže

 1. Tento štatút spotrebiteľskej propagačnej súťaže „Súťaž Ermaan o lístky na Rockfest“ (ďalej len „Súťaž“) stanovuje pravidlá Súťaže, všeobecné podmienky pre účasť v Súťaži, práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie víťaza Súťaže (ďalej len „Štatút Súťaže“).

 1. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 3 ods. 5 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou.

 1. Cieľom Súťaže je reklama a podpora značky Ermaan a internetového obchodu Ermaan.sk.

II.
Vyhlasovateľ Súťaže

 1. Vyhlasovateľom Súťaže je Marián Rúčka - Ermaan, so sídlom Tranovského 4672/35, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 34846255, DIČ: 1020475225, zapísaná v Živnostenskom registri 505 - 6352 (ďalej len „Vyhlasovateľ“).

III.

Účasť v Súťaži

 1. Podmienkou účasti v Súťaži je v termíne od 19.- 25.7.2019 urobiť akýkoľvek nákup na užívateľskej stránke Vyhlasovateľa https://www.ermaan.sk/.

 1. Účastníkom Súťaže môže byť výlučne fyzická osoba, ktorá (i) má najmenej 18 rokov, (ii) je spôsobilá na právne úkony (ďalej len „Účastník“).

 1. Do Súťaže sa nesmú zapájať zamestnankyne Vyhlasovateľa a ich rodinní príslušníci, ako aj zamestnankyne spolupracujúcich osôb a ich rodinní príslušníci, obchodní partneri, ktorí výhry do Súťaže venujú, resp. Súťaže usporadúvajú, organizujú, sprostredkujú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak vykonávajú, alebo na ich vykonaní spolupracujú, ich zamestnanci a rodinní príslušníci.

 1. Ak Účastník v súvislosti s prihlásením sa do Súťaže uvedie nesprávne alebo klamlivé informácie, bude takýto Účastník zo Súťaže okamžite vylúčený a v prípade výhry mu nárok na odovzdanie výhry podľa článku V. tohto Štatútu Súťaže nevzniká.

IV.
Podmienky a termín Súťaže

 1. Súťaž bude prebiehať na užívateľskej stránke Vyhlasovateľa a internetového obchodu https://www.ermaan.sk/ v čase od 19. júla 2019 do 25. júla 2019 vrátane.

 1. Splnenie podmienok uvedených v tomto Štatúte Súťaže oprávňuje Účastníka k zaradeniu do konečného vyhodnotenia Súťaže podľa článku V, odsek 1 tohto Štatútu Súťaže.

 1. Každý Účastník sa môže do Súťaže zapojiť len jedenkrát.

 1. Účastník udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa tohto Štatútu Súťaže bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa tohto Štatútu Súťaže. Vyhlasovateľ nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

 1. Vecné výhry, ktorých hodnota presahuje sumu 350 €, vrátane DPH sú v časti sumy, ktorá prevyšuje sumu 350 € vrátane DPH predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení. Za zdanenie výhry zodpovedá Víťaz Súťaže. Vyhlasovať nehradí Účastníkovi žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s výhrou v Súťaži.

 1. Výsledky Súťaže sú konečné, nie je možné namietať neregulárnosť jej priebehu a poskytnutia výhry. Účastník berie na vedomie, že nemôže požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí Vyhlasovateľ a že nie je oprávnený namiesto výhry požadovať peňažné plnenie. Na výhru (cenu) v Súťaži nemá Účastník právny nárok a výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. Vyhlasovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

 1. Vyhlasovateľ nezodpovedá za zásielky nedoručené zavinením poštového prepravcu, doručovateľa resp. kuriéra, ako ani za stratené či poškodené zásielky.

V.
Vyhodnotenie Súťaže a víťaz Súťaže

 1. Vyhodnotenie Súťaže bude vyhlásené dňa 26.7.2019. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výber víťaza uskutočniť aj v iný deň, ak to bude vzhľadom na okolnosti potrebné alebo vhodné. Víťazom Súťaže sa stane Účastník, ktorý bude náhodne vyžrebovaný.

 1. Vyhlasovateľ v deň vyhlásenia súťaže oznámi meno všetkých výhercov v príspevku na užívateľskej stránke Vyhlasovateľa https://www.ermaan.sk/. Vyžrebovaní víťazi sú povinný po ich vyhlásení ozvať sa Vyhlasovateľovi správou na horeuvedenej stránke Vyhlasovateľa.

 1. Víťaz je povinný nahlásiť meno, priezvisko, adresu bydliska a telefonický kontakt prostredníctvom správy na horeuvedenej stránke Vyhlasovateľa do 10 desiatich dní od vyhodnotenia Súťaže. V opačnom prípade prepadá táto výhra bez možnosti náhrady Vyhlasovateľovi.

 1. Víťaz Súťaže súhlasí s tým, že môže od neho byť vyžadované, aby sa zúčastnil reklamných a marketingových aktivít pre Vyhlasovateľa, a to bez nároku na odmenu. Víťaz Súťaže súhlasí, že Vyhlasovateľ môže zhotoviť alebo dať tretej osobe zhotoviť zvukovoobrazové záznamy, zvukové záznamy, fotografie alebo iné propagačné materiály znázorňujúce alebo odkazujúce na víťaza za účelom vyhlásenia víťaza Súťaže a na ostatné súvisiace propagačné alebo obdobné obchodné účely.

VI.
Výhra

Víťazi Súťaže určený spôsobom podľa článku V. tohto Štatútu Súťaže získa 2 lístky na Rockfest 2019 v hodnote 80 €.

VII.

Podmienky ochrany osobných údajov

 1. Všeobecné informácie

Tieto podmienky ochrany osobných údajov popisujú ako Vyhlasovateľ získava, používa, uchováva a prípadne zverejňuje osobné údaje Účastníka pri jednotlivých činnostiach súvisiacich s organizáciou, priebehom a oznámením výhry Súťaže.

Tieto podmienky ochrany osobných údajov sú súčasťou Štatútu Súťaže.

Prevádzkovateľom osobných údajov Účastníka je Marián Rúčka – ERMAAN ako Vyhlasovateľ Súťaže (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ chráni osobné údaje Účastníka a spracúva ich s riadnou starostlivosťou a v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým s ustanoveniami GDPR.

 1. Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva za podmienok a v medziach stanovených platnou právnou úpravou osobné údaje Účastníka na tieto účely:

a) usporiadania Súťaže, vrátane vyhodnotenia Súťaže, vyhlásenia víťaza a odovzdanie výhry na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa po dobu nevyhnutnú na realizáciu Súťaže až do odovzdania výhry,

b) v prípade výhry v Súťaži a prijatia výhry – na daňové a účtovné účely na základe príslušných právnych predpisov v oblasti daní a vedenia účtovníctva v čase vyžadovanom týmito predpismi,

c) priameho marketingu na základe udeleného súhlasu po dobu 2 roku, najdlhšie však do odvolania súhlasu.

 1. Práva dotknutej osoby podľa GDPR

Účastník má právo na:

a) prístup k osobným údajom a získanie ich kópie,

b) kópiu osobných údajov, ktoré boli poskytnuté Prevádzkovateľovi a jej poskytnutie priamo dotknutej osobe alebo inému oprávnenému subjektu vo všeobecne používanom, počítačovo spracovanom formáte,

c) opravu osobných údajov, ak sú neaktuálne, neúplné alebo nesprávne,

d) vymazanie osobných údajov v situáciách predpokladaných v čl. 17 GDPR,

e) obmedzenie spracúvania osobných údajov v situáciách predpokladaných v čl. 18 GDPR.

Účastník má tiež právo:

a) namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Účastníka Súťaže proti spracúvaniu osobných údajov Účastníka Súťaže, vrátane práva namietať proti profilovaniu, ktoré sa vykonávajú na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,

b) namietať proti spracúvaniu osobných údajov Účastníka Súťaže, vrátane práva namietať proti profilovaniu na účely priameho marketingu Prevádzkovateľa,

c) kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu udeleného pred jeho odvolaním.

V prípade otázok alebo uplatnenia vyššie uvedených práv môže Účastník kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom správy zaslanej na e-mailovú adresu eshop@ermaan.sk alebo písomne na adresu: Marián Rúčka – ERMAAN, Tranovského 4672/35, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Účastník má tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 1. Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje Účastníka môžu byť poskytované nasledujúcim príjemcom:

a) finančným úradom a iným orgánom štátnej správy,

b) bankám,

c) právnym kanceláriám,

d) Slovenskej pošte a/alebo iným poskytovateľom poštových služieb alebo kuriérskym firmám a

e) subjektom, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene a na základe pokynov Prevádzkovateľa - reklamným agentúram organizujúcim súťaže, majúcim sídlo v Slovenskej republike.

Prevádzkovateľ so sprostredkovateľmi vždy uzatvára zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Títo sprostredkovatelia vždy spracúvajú osobné údaje na základe pokynov Prevádzkovateľa.

 1. Zmeny podmienok ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky ochrany osobných údajov kedykoľvek meniť alebo upravovať.

Ak Prevádzkovateľ urobí akékoľvek zmeny v týchto podmienkach ochrany osobných údajov, umiestni nové podmienky ochrany osobných údajov na webovú stránku www.ermaan.sk a podľa potreby bude o zmene podmienok ochrany osobných údajov informovať aj prostredníctvom e- mailu.

Takto zmenené podmienky ochrany osobných údajov budú platné a účinné od momentu, ktorý Prevádzkovateľ určí ako deň ich platnosti a účinnosti a každou návštevou webovej stránky www.ermaan.sk Účastník vyjadruje súhlas s týmito novými podmienkami ochrany osobných údajov.

Marián Rúčka – ERMAAN ako Prevádzkovateľ osobných údajov chráni osobné údaje Účastníka a spracúva ich v súlade s právnymi predpismi a s riadnou starostlivosťou. Podrobnosti vrátane informácií o všetkých právach, príjemcoch a pravidlách spracúvania osobných údajov sa nachádzajú na webovej stránke Prevádzkovateľa.

VI.
Záverečné ustanovenia

 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky Súťaže, vrátane termínu Súťaže a v odôvodnených prípadoch Súťaž odložiť, prerušiť skrátiť, predĺžiť alebo ukončiť.

 1. Akékoľvek prezentácie alebo vyhlásenia ohľadom Súťaže smie robiť a poskytovať len Vyhlasovateľ.

 1. Štatút Súťaže možno meniť jedine formou písomných dodatkov k tomuto Štatútu Súťaže.

 1. Ak by akékoľvek ustanovenia alebo časť tohto Štatútu Súťaže mali byť neplatnými alebo nevykonateľnými, potom sa na takéto ustanovenia alebo časti tohto Štatútu Súťaže nebude prihliadať, pričom platnosť ostatných ustanovení tohto Štatútu Súťaže tým nie je dotknutá.

 1. Vyhlasovateľ nezodpovedá za úplnosť tohto Štatútu Súťaže, ktorý môže byť v skrátenej a/alebo rozšírenej verzii uverejnený v reklamných či iných propagačných materiáloch v súvislosti so Súťažou.

 1. V prípade rozporu tohto Štatútu Súťaže s propagačnými materiálmi (napr. letákmi) týkajúcimi sa Súťaže resp. v prípade iných nejasností, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto Štatútu Súťaže. Znenie tohto Štatútu Súťaže uverejneného na webovej stránke www.ermaan.sk má prednosť.

 1. Všetky vzťahy medzi Vyhlasovateľom a Účastníkom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, pokiaľ z kogentných noriem práva EÚ alebo Slovenskej republiky nevyplýva niečo iné.

 1. Štatút Súťaže je k dispozícii na webovej stránke www.ermaan.sk a platí v znení, v akom je uverejnený na tejto webovej stránke a zároveň je uložený k nahliadnutiu aj u Vyhlasovateľa v prevádzke Vyhlasovateľa na adrese: Tranovského 4672/35, 031 01 Liptovský Mikuláš.

 1. Tento Štatút Súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu Vyhlasovateľom.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 18.07.2019